VEDTÆGTER for Lokalråd Vejle Vesteregn

VEDTÆGTER for Lokalråd Vejle Vesteregn

§ 1. Navn og hjemsted. Navn: Lokalråd Vejle Vesteregn (LVV) Lokalrådets virkeområde er lokalområderne Åst, Lindeballe, Uhe og Ringive samt deres opland Lokalrådets adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Lokalrådets mail adresse er Lokalråd@lindeballe.dk

§ 2: Formål Lokalrådets formål er at virke for lokalområdets særlige interesser og styrke fællesskabet på tværs af områdets foreninger. Lokalrådet kan:. • være bindeled mellem borgerne og offentlige myndigheder samt andre instanser. • medvirke til at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. • koordinere udvikling inden for områder som bosætning, by forskønnelse, tiltrækning af erhverv, kultur og fritid mv. • beskæftige sig med emner af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

§ 3: Lokalrådets sammensætning Lokalrådet består af 5-7 medlemmer. 3 af områdets foreninger, nemlig Åst Borgerforening, Lindeballe og Omegns Borgerforening og Foreningshuset i Karlskov, har fast repræsentation i Lokalrådet og udpeger selv deres repræsentant. Lokalrådets øvrige medlemmer vælges på årsmødet for en periode på 2 år. Alle borgere der er fyldt 18 år og som har tilknytning til lokalområdet Vejle Vesteregn er valgbare og stemmeberettigede.

§ 4: Årsmøde med valg til Lokalrådet 1. Personvalg foregår ved skriftligt forslag og ved skriftlig afstemning. 2. Valget foregår ved almindelig flertalsafgørelse. 3. Andre afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, men såfremt der fremsætters begæring om det, skal afstemningen foregå skriftlig. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt indleveres til Lokalrådets formand senest 10dage før årsmødet afholdes. 5. Årsmødet holdes i 4 kvartal 6. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når et flertal i Lokalrådet eller 20 borgere skriftligt, og med angivelse af dagsorden, stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor Lokalrådets formand, og årsmødet skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. 7. Lokalrådet indkalder til både ordinære og ekstraordinære årsmøder med mindst 14 dages varsel på lindeballe.dk og evt. gennem den lokale presse. 8. På det ordinære årsmøde med valg til Lokalrådet skal følgende punkter være optaget: a. Valg af dirigent. b. Valg af referent og stemmetællere. c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed. d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår. e. Behandling af indkomne forslag. f. Valg til Lokalråd g. Valg af revisor. h. Eventuelt.

§ 5: Lokalrådets funktion. 1. Inden 1 mdr. efter årsmødet konstituerer Lokalrådet sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 2. Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 3. Formanden indkalder til lokalrådsmøde mindst 4 gange årligt. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. 4. Datoen for Lokalrådets næstkommende møde offentliggøres på Lindeballe.dk. Forslag, der ønskes behandlet i Lokalrådet, skal være indkommet senest 8 dage før mødets afholdelse. 5. Borgerne skal løbende orienteres om rådets arbejde gennem medier, fortrinsvis lindeballe.dk 6. Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henvises til afgørelse på et borgermøde på begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer. 7. Alle afgørelser i Lokalrådet sker ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget, men kan genoptages. 8. Der skrives beslutningsreferat efter hvert møde. 9. Lokalrådet tegnes af formand eller af næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem. Lokalrådet kan meddele prokura.

§ 6. Regnskab. 1. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. 2. Regnskabet revideres af en valgt revisor. Valgt for 1 år ad gangen.

§ 7: Økonomi Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt ved tilskud fra landdistrikts midler, kommunen og regionen m.fl.

§ 8: Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer optages på årsmødets dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede borgere. Hvis der på årsmødet er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde, der indkaldes med dette formål

§9. Ophør Forslag om Lokalrådets ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende årsmøder med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves 2/3 flertal af fremmødte, stemmeberettigede borgere. Eventuelle aktiver fordeles til almennyttige formål efter beslutning på årsmødet.

§10. Ikrafttræden. Disse vedtægter træder i kraft den 20. nov. 2008 efter årsmødets godkendelse.