Vedtægter Aastborgerforening

Vedtægter Aastborgerforening.

Åst Borgerforening 2015
1
VEDTÆGTER
§1
Åst Borgerforening
§2
Foreningens formål er, at varetage og udtrykke medlemmernes interesser såvel kommunalt og selskabeligt.
§3
Som medlemmer at foreningen skal kunne optages enhver, der er bosiddende i Åst og nærmeste omegn.
§4
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved den årlige ordinære generalforsamling. Der er henholdsvis 2 og 3 på valg hvert andet år.
§5
Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning, samt evt. godkendelse af denne.
3. Kasserens beretning, samt evt. godkendelse af denne.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant.
6. Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
§6
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres til formanden eller kasseren senest 2 dage før.
§7
Snarest efter sen ordinære generalforsamling, afholdes konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der vælges formand, kasserer og sekretær.
§8
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, samt når formanden eller 3 bestyrelses medlemmer ønsker dette.
§9
Bestyrelsen leder foreningen jfr. nuværende vedtægter, samt efter direktiver vedtaget på den ordinære generalforsamling.
Åst Borgerforening 2015
2
§10
Den ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingent for det kommende foreningsår.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
Kontingentet bliver opkrævet ved arrangementer.
Pådrager foreningen sig gæld der ikkevil kunne afvikles på grundlag af de løbende indtægter, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med det formå, gennem påligning af et ekstraordinært medlemsbidrag, at bringe gælden til ophør.
Pligtige til at deltage i nævnte medlemsbidrag, er medlemmer der var medlem af foreningen på det tidspunkt, da bestyrelsen traf beslutningen om at indkalde til ovennævnte ekstraordinære generalforsamling.
§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, eller af bestyrelsens flertal, i begge tilfælde gennem opslag, eller gennem annoncering i de lokale ugeblade.
§12
Foreningens opløsning skal vedtages på 2 efter hinanden følgende beslutningsdygtige generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
De generalforsamlinger der opløser foreningen, træffer også beslutning om formuens anvendelse, og evt. gælds afvikling.
§13
Som beslutningsdygtig anses den generalforsamling, der er indvarslet senest 8 dage før, gennem opslag, eller gennem annoncering i de lokale ugeblade, uanset antal fremmødte.
§14
Medlem og ægtefælle er stemmeberettigede og valgbare på enhver generalforsamling.
§15
Ændringer af nuværende vedtægter, sker på den ordinære generalforsamling når ændringsforslag udsendes/fremlægges eller oplyses på Borgerforeningens hjemmeside sammen med indkaldelse, dog jfr. §12.