Vedtægter BF

Foreningens vedtægter

§1: Foreningens navn er Lindeballe og omegns borgerforening, og dens formål er at samle beboere i Lindeballe og omegn i en forening for at støtte alt, hvad der tjener til fremme af egnens tarv, samt beboernes trivsel i lokalsamfundet.

§2: Enhver borger, der er myndig, kan optages i foreningen og modtager derefter et eksemplar af foreningens love.

§3: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales til kassereren eller dennes befuldmægtigede helårligt forud. Restancer over et halvt år må ikke finde sted. Hvis sådant forekommer, betragtes medlemmet som slettet af foreningen, og har da intet krav på denne.

§4: Hvert år, senest udgangen af april måned, afholdes ordinær generalforsamling, hvortil der indvarsles 8 dage forud ved brevkort eller meddelelse i den lokale presse, med oplysning om dagsorden. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Til at lede generalforsamlingen samt føre forhandlingsprotokollen vælges henholdsvis en ordstyrer og en skriftfører. På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

§5: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af mindst 5 og højst 10 medlemmer. Ægtefæller kan sidde i bestyrelsen samtidigt. De vælges for et tidsrum af 2 år på en ordinær generalforsamling således, at der hvert år skiftevis afgår en større eller mindre del. Ingen er pligtig til at modtage genvalg, før efter 2 års forløb efter medlemmets udtræden af bestyrelsen.

§6: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer. Der vælges endvidere 2 revisorer for 2 år. Også de afgår skiftevis. Regnskabet regnes fra 1. januar til 31. december.

§7: Formanden skal føre alle skriftlige arbejder, der er i foreningens interesse bliver denne overdraget. Der føres en forhandlingsprotokol ved bestyrelsens møder.

§8: Kassereren opkræver kontingent og andre indtægter og udbetaler de regninger, der indløber til foreningen efter anvisning fra formanden. Kassereren opbevarer og er ansvarlig over for bestyrelsen for de i foreningens kasse til enhver tid værende midler, hvorover denne fører nøjagtig kassebog. Ligeledes fører kassereren nøjagtig medlemsprotokol, samt regnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt dens aktiver og passiver.

§9: Bestyrelsen afholder møder, så ofte som formanden eller et flertal af dens øvrige medlemmer finder anledning dertil og den er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er mødt. Alle dens forhandlinger skal indføres i forhandlingsprotokollen. En sag er vedtaget, når den største halvdel af bestyrelsesmedlemmerne har stemt herfor. Ved stemmelighed gælder formandes stemme for 2.

§10: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til formanden, senest 4 dage før generalforsamlingen.

§11: Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, med mindst 8 dages varsel, eller når mindst halvdelen af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

§12: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. De sager, der fordrer afstemning, afgøres ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal på forlangende finde sted.

§13: Ved vedtægtsændringer, er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, såfremt mindst ¼ af medlemmerne er mødt og der opnås 2/3 stemmeflertal herfor. Er et sådant antal ikke mødt, kan denne vedtægtsændring vedtages på en følgende generalforsamling, uanset de fremmødtes antal.

§14: Såfremt et medlem modarbejder foreningens interesser, kan bestyrelsen ekskludere det. Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.

§15: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand, med én måneds varsel til en 1. april. Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens formue.

§16: Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri og har stemmeret. De deltager gratis i foreningens fester.

§17: Bestyrelsen kan af sin midte vælge en eller flere, til at lede arrangementer og evt. tilkalde assistance af foreningens øvrige medlemmer. Ved foreningens fester og arrangementer har medlemmer med husstand adgang. Gæster kan indføres ved et medlem, der da står til ansvar for de pågældende. Ved festlige sammenkomster skal et flertal af bestyrelsesmedlemmerne være til stede for at ordne og lede festlighederne og foreningens medlemmer har at rette sig efter de bestemmelser der er fastsat.

§18: I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler anvendes efter medlemmernes beslutning – dog ikke til deling blandt disse. Således vedtaget på generalforsamling den 30. januar 1987.