Forretningsorden for Lindeballe.dk

Forretningsorden for Lindeballe.dk

1. Formålet er at drive en fælles internetportal, samt opretholde en Net Cafe' i Lindeballe Forsamlingshus.

2. Lindeballe.dk er en juridisk og økonomisk underafdeling af Lindeballe & Omegns Borgerforening.

3. Lindeballe.dk drives i fællesskab af Lindeballe og Åst borgerforeninger ved en fælles nedsat styregruppe, som er ansvarlig for drift og udvikling af såvel www.lindeballe.dk samt Net Cafe'en. Styregruppen består af 3 – 5 personer, hvor de 2 borgerforeninger hver udpeger én person fra deres respektive område, samt en fra Lokalråd Vejle Vesteregn. Styregruppen konstitueres med følgende: Formand Kasserer Referent Styregruppen kan supplere sig selv ved valg af op til to ekstra medlemmer. Styregruppen har ansvaret for driften og vælger en webmaster, enten blandt egne medlemmer eller udefra. Webmaster deltager i styregruppemøder. Styregruppen udarbejder et selvstændigt regnskab, og koordinerer løbende mellemregninger og momsafregninger med den til enhver tid værende kasserer for Lindeballe & Omegns Borgerforening. Regnskabet fremlægges til godkendelse på Lindeballe & Omegns Borgerforenings årlige ordinære generalforsamling sammen med det øvrige regnskab.

4. Der afholdes styregruppemøde efter behov, men det tilstræbes at der afholdes møde 4 gange om året. Borgerforeningernes formænd eller stedfortræder har ret, men ikke pligt til at deltage i styregruppemøderne. De faste punkter på dagsordenen er følgende: 1. Seneste referat. 2. Økonomi (Kasserer). 3. Punkter ………………….. 4. Eventuelt. 5. Næste møde. Der skrives referat efter hvert møde. Referatet udsendes til styregruppens medlemmer samt de 2 borgerforeningers formænd.

5. Ændringer af nærværende forretningsorden skal fremlægges og vedtages i de 2 borgerforeningers bestyrelser.