LDS

Lindeballe Dagligvarebutik støttemidler (LDS)

Støttemidlerne fra Lindeballe Dagligvarebutik ApS er givet til Lindeballe & Omegns Borgerforening, der som juridisk ansvarlig står for uddeling og administration af støttemidlerne. Lindeballe & Omegns Borgerforening har valgt at bevilge støttemidlerne gennem et bevillingsudvalg.

LDS Bevillingsudvalg består af i alt 5 medlemmer sammensat som følgende: Én repræsentant fra Lindeballe & Omegns Borgerforening´s bestyrelse. Én repræsentant fra Lokalråd Vejle Vesteregn. 3 er valgt ved den årlige generalforsamling i Lindeballe & Omegns Borgerfor- ening. Disse 3 vælges for 3 år. På skift er der én på valg. Formanden for bevillingsudvalget skal vælges blandt de 3 generalforsamlings- valgte medlemmer. Bevillingsudvalget konstituerer sig selv. Der tilstræbes at bevillingsudvalget handler i enighed. I modsat fald afgøres udfaldet ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formålsparagraf:

Støttemidlerne skal uddeles som støtte til aktiviteter og projekter indenfor Lindeballe og omegn, som gavner områdets aktiviteter og udvikling.

Hvem kan modtage støttemidler:

Støttemidler kan gives til alle, såvel personer, virksomheder, foreninger o.l., der opfylder formålsparagraffen. Der kan ikke udbetales midler til personer hvis dette betragtes som værende for egen personlig vinding. Der foretrækkes at støtte projekter, hvor støtten er ”hjælp til selvhjælp”. Ansøgninger skal sendes skriftlig til Lindeballe & Omegns Borgerforening eller til bevillingsudvalget. Ansøgninger modtages løbende. LDS bevillingsudvalg mødes efter behov, og der påregnes et møde ca. hver kvartal. Der kan af støttemidlerne maximalt udbetales i alt kr. 100.000,- hver kalenderår. Ved uddeling af støttemidler, kan disse kun udbetales ved dokumenterede udgifter på det pågældende projekt. Støttemidler udbetales først når projektet er afsluttet, og der foreligger revideret endeligt regnskab. I særlige tilfælde kan der udbetales acontobeløb. Således vedtaget på Lindeballe & Omegns Generalforsamling d. 18. februar 2009. Lindeballe Dagligvarebutik Støttemidler (LDS)

Se bevillingsudvalget her.