Foreningshuset

Hovedindgang01xs

Den selvejende institution Foreningshuset

§ 1. Navn: Foreningens navn er: Den selvejende institution Foreningshuset. Hjemsted: Karlskov, 7323 Give. Foreningen "Den selvejende institution Foreningshuset" er etableret d. 14. januar 2004 I det følgende omtales foreningen som Foreningshuset.

§ 2. Formål: Foreningshusets formål er at styrke og udvikle det kulturelle- og idrætslige område samt lokalsamfundet. Dette gøres bl.a. ved etablering og drift af et foreningshus/hal ved Karlskov Rundkørsel.

§ 3. Medlemmer: Foreningen optager kun personlige medlemmer Foreningens medlemmer er lokale og andre med interesse for Åst, Lindeballe, Uhe og Karlskov.

§ 4. Ledelse: Foreningens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode, således at 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

§ 5. Hæftelser: Medlemmer/bestyrelsen hæfter ikke personlig for foreningens gæld eller underskud, medlemmer/bestyrelsen får ingen andel i foreningens formue eller overskud, der alene tilfalder foreningen.

§ 6. Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, dog skal, så længe en lånegaranti fra Vejle Kommune er aktiv, sager omkring køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af Vejle Kommune. Stk.1 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i perioden 15. januar – 31 marts. Stk. 2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingens afholdelse: Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse. Dagsordenen skal omfatte: I. Valg af dirigent. II. Valg af referent. III. Aflæggelse og godkendelse af beretning. IV. Aflæggelse af revideret regnskab samt budget for indeværende år. Godkendelse af regnskab. V. Forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse. VI. Behandling af indkommende forslag. VII. Valg til bestyrelsen samt valg af 1. suppleant i ulige år og 2. suppleant i lige år. VIII. Valg af revisor og 1 revisor suppleant. IX. Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne. Ved generalforsamlingen føres protokol der underskrives af referent og dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange mødeberettigede der er tilstede, og på generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. – dog undtaget herfra er vedtægtsændringer og evt. ophævelse af foreningen (§12 og §13). stk. 2 Medlemskab af foreningen giver adgang til at møde frem på generalforsamlingen. Kun personlige medlemmer kan afgive stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning finder sted hvis 1 af bestyrelsen eller 1 af de fremmødte forlanger det. Stk. 3 Generalforsamlingen afholdes lokalt. Stk. 4 Kontingent skal være betalt for at have stemmeret på generalforsamlingen.

§ 8. Bestyrelsen: Valgbar til bestyrelsen er kun personlige medlemmer i henhold til § 3. Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark. Stk. 3 I bestyrelsen tilstræbes der en ligelig sammensætning af kvinder og mænd, jf. Ligestillingsloven. Stk. 4 Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen, men skal udtræde. Suppleanten intræder for resten af valgperioden.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted når bestyrelsen eller minimum 3 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når mindst 2/5 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet er modtaget og skal indkaldes efter samme regler som er gældende for den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens konstitution og opgaver: Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasser, og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er fremmødt. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Stk. 2 Bestyrelsen varetager foreningens anliggender i alle henseender. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden og afholder møder så ofte formanden indkalder hertil, eller når mindst 3 bestyrelses medlemmer ønsker det med angivelse af dagsorden. Hver bestyrelsesmedlem har en (1) stemme. Stk. 3 Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne føres til beslutningsprotokol. Efter ethvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin eventuelt afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. Stk. 4 Bestyrelsen er ulønnet.

§ 11. Regnskab: Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udføre sit arbejde korrekt. Dette sker ved, at bestyrelsens næstformand hvert kvartal foretager kontrol. Der udarbejdes årsregnskab for foreningen på grundlag af de førte bøger. Det reviderede regnskab afleveres til bestyrelsen senest 10 dage før den ordinære generalforsamling der i henhold til §6. afholdes i første kvartal. Regnskabet underskrives af formanden, kasser og revisor. Forud for hvert regnskabsår opstilles af bestyrelsen et specificeret budget for det kommende regnskabsår.

§ 12. Vedtægtsændringer: Til ændring af vedtægterne kræves det, så længe en lånegaranti fra Vejle Kommune er aktiv, at forslaget er godkendt af Vejle Kommune samt at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Hvis flertal ikke opnås, kan en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen indvarsles til afholdelse efter min. 14 dage. På denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen så besluttes med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 13. Ophævelse og afvikling: Foreningens ophævelse. Foreningen kan kun ophæves efter vedtagelse ifølge reglerne for vedtægtsændringer (§ 12) på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Et eventuelt overskud i forbindelse med ophævelsen skal gå til et af generalforsamlingen godkendt almennyttigt formål.

§ 14. Habilitet: Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlige personlige interesser. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer.

§ 15. Hæftelse og tegning: Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer, eller en af disse i forening med næstformanden. tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Stk. 2 Til køb, salg og pantsætning eller anden dispositioner over foreningens faste ejendomme kræves underskrift fra mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 16. Kontingent: Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 17. Forretningsordner og daglig drift: Bestyrelsen fastsætter de overordnede retningslinier for foreningens aktiviteter, herunder regler og takster for benyttelse og udlejning af foreningshuset. Stk. 2 Bestyrelsen tilsikrer at foreningens aktiviteter, herunder drift af foreningshuset, sker i overensstemmelse med de opstillede mål og regler samt generalforsamlingens beslutninger. I forbindelse hermed bemyndiges bestyrelsen til at nedsætte de udvalg som den skønner nødvendigt samt uddelegere den daglige driftsledelse under ansvar overfor bestyrelsen.

§ 18. Arbejdsgrupper: I anlægsperioder bemyndiges bestyrelsen til at nedsætte de udvalg som den skønner nødvendig for etablering af de ønskede faciliteter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Karlskov d. 29. september 201

Fra arbejdsgruppen bag Foreningshuset

Efter lang tids arbejde med skabelsen af et projekt for et Foreningshus i Karlskov, er arbejdsgruppen nu klar med et resultat og er ivrige efter at vise det frem for områdets foreninger. Dette sker D.14-01-04 kl. 19:30 i Karlskov Friskoles lokaler. Alle foreninger i lokalområdet (Uhe, Åst, Lindeballe) er indkaldt for at se og vurdere resultatet af flere års arbejde. Det er ønsket om et fælles forsamlingssted med plads til både fysisk udfoldelse og kulturelle arrangementer der er grundlaget for dette projekt. Arbejdsgruppen har sammen med Vorbasse/Hejnsvig Sparekasse og Harresø Byggeforretning udviklet en bygning med et bæredygtigt budget som kan realiseres inden for en overskuelig tidsramme. Dette vel at mærke først når foreningerne har givet grøn lys til at gå videre med planen. Bygningen på næsten 1000 m2 er udformet som 3 sammenhængende 8 kanter, indeholdende 2 store faglokaler, som udlejes til Karlskov Friskole, 2 store foreningslokaler til foreningslivet, et cafeareal i forbindelse med den store sal der indeholder plads til badminton, volleyball, gymnastik og andre fysiske udfoldelser. Salen er endvidere indrettet med scene og er opbygget til teater, koncerter, møder, foredrag, fester o.s.v. Materialer og arkitektur fortsættes i stilen fra Friskole byggeriet. Karlskov Friskole har indvilget i at stille grund til rådighed for denne nye selvejende institution. Vorbasse/Hejnsvig Sparekasse har været en aktiv del af projektet, da de har de fornødne erfaringer fra lignende projekter i andre lokalsamfund.

På vegne af arbejdsgruppen. Karl Skovgård Inge Th. Hansen 76701154 75738011